Behandelvoorwaarden Fysio Rakthof

Deze betaling – en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten gesloten tussen Fysiotherapiepraktijk Rakthof BV en haar patiënten. Deze voorwaarden worden als onlosmakelijk onderdeel van het intake formulier uitgereikt aan eenieder die een behandelafspraak maakt.

Afspraken

Afspraken die worden gemaakt, worden in beginsel genoteerd op de daartoe bestemde afsprakenkaart of per email verzonden. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt, dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen binnen de gestelde termijn, behoudt Fysiotherapiepraktijk Rakthof BV zich het recht om het bijhorende tarief van de “niet nagekomen afspraak” bij de patiënt in rekening te brengen. De door of vanwege Fysiotherapiepraktijk Rakthof BV afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.

Privacy

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Wij, als Fysio Rakthof, gaan uiterst zorgvuldig met de, mede door u, aan ons verstrekte gegevens om. Zo hebben wij plichten en u als klant rechten met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Deze rechten en plichten worden wettelijk vorm gegeven in de wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, beter bekend als AVG-wet. Zie ook onze privacy verklaring.

Behandelingen

Fysiotherapiepraktijk Rakthof BV is aangesloten bij het KNGF en behandelt volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.

Betalingsvoorwaarden

Cliënten dienen aan te geven bij welke maatschappij en onder welk nummer zij voor fysiotherapie verzekerd zijn zodat Fysiotherapiepraktijk Rakthof BV rechtstreeks bij deze zorgverzekeraar kan declareren. Indien een rechtstreekse declaratie niet mogelijk is of indien Fysiotherapiepraktijk Rakthof BV geen contract heeft met deze zorgverzekeraar, krijgt de cliënt een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. Betaling per bank verdient de voorkeur. Uitsluitend op locatie Rakthof is ook contante betaling of pin betaling mogelijk

De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Fysiotherapiepraktijk Rakthof BV berekent de bij haar patiënten in rekening te brengen tarieven voor behandeling, aan de hand van de door het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie als ook de zorgverzekeraars vastgestelde richtlijnen.

Gefactureerde betalingen dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur door de patiënt te geschieden. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

Vragen c.q. reclamaties omtrent de in rekening gebrachte tarieven, dan wel klachten omtrent verrichtte behandeling(en), dient de patiënt binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk tot Fysiotherapiepraktijk Rakthof BV te richten. Echter, de betalingsverplichting van de patiënt wordt daardoor niet opgeschort, ook niet, doordat de patiënt een klacht indient bij het KNGF of andere instantie, tenzij de beweerdelijke tekortkoming van Fysiotherapiepraktijk Rakthof BV (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt.

Bij niet- betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, is de patiënt van rechtswege in verzuim en brengt Fysiotherapiepraktijk Rakthof BV de wettelijke rente en/of administratie kosten over het verschuldigd factuur bedrag bij de patiënt in rekening over de periode dat de patiënt met volledige betaling in verzuim is/blijft.

Indien de patiënt in verzuim verkeert is Fysiotherapiepraktijk Rakthof BV gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of wel deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.

Voorts is Fysiotherapiepraktijk Rakthof BV gerechtigd, wanneer de patiënt in verzuim verkeert, incassomaatregelen jegens de patiënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke kosten en BTW) komen dan ten laste van de patiënt. De buitenrechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”; zij bedragen minimaal 15 % van het openstaande factuurbedrag, zulks met een minimum van 40 euro (excl. BTW).